Biển Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô khách – R.413i

Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô khách đi lại.