Biển Hết đoạn đường dành cho xe ô tô con – R.404d

Đến hết đoạn đường dành cho xe ô tô con đi lại.