Biển Hướng đi phải theo – R.301g

Biển số R.301g: các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái