Biển Kết thúc làn đường dành cho xe đạp – R.413p

Kết thúc làn đường dành cho đạp đi lại.