Biển Hướng đi phải theo – R.301d

Biển số R.301d: các xe chỉ được rẽ phải