Biển Hướng đi phải theo – R.301e

Biển số R.301e: các xe chỉ được rẽ trái