Biển Kết thúc làn đường dành cho xe máy và xe đạp – R.413o

Kết thúc làn đường dành cho xe máy và xe đạp đi lại, đặt.