Biển Cấm xe ô tô và xe máy – P.105

Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định.