Biển Hạn chế chiều ngang xe – P.118

Dùng để báo hạn chế chiều ngang của xe.

Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.