Biển Cấm xe ba bánh loại có động cơ – P.111b

Dùng để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xe xích lô máy, xe lôi máy,….