Biển Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm – P.127a

Dùng để quy định tốc độ tối đa về ban đêm cho các phương tiện.