Biển Cấm xe ô tô tải – P.106b

Dùng để báo đường cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) lớn hơn một giá trị nhất định.