Biển Cấm các xe chở hàng nguy hiểm – P.106c

Dùng để báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm.