Biển Cự ly tối thiểu giữa hai xe – P.121

Dùng để báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu