Biển hết tốc độ tối đa theo biển ghép – DP.127a

Dùng để báo hết đoạn đường tốc độ tối đa cho phép.