Biển Cấm vượt – P.125

Dùng để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau.

Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe được ưu tiên theo quy định) nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.