Biển Cấm xe đạp – P.110a

Dùng để báo đường cấm xe đạp đi qua.

Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.