Biển Cấm xe máy – P.104

Dùng để báo đường cấm các loại xe máy, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển không có giá trị cấm những người dắt xe máy.