Vạch 9.2: Quy định vị trí dừng đỗ của phương tiện giao thông công cộng trên đường.

Là vạch quy định vị trí dừng đỗ xe của phương tiện vận tải hành khách công cộng trên đường: Xe buýt, tác xi, vv…