Vạch 1.1 – Vạch đơn vàng, nét đứt (Vạch phần chia hai chiều xe chạy – tim đường)

Dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau. Xe được phép cắt qua để sử dụng làn ngược chiều từ cả hai phía.