Vạch 1.5 – Vạch vàng đôi, nét đứt

Dùng để xác định ranh giới làn đường có thể thay đổi hướng xe chạy trên đó theo thời gian. Hướng xe chạy ở một thời điểm trên làn đường có thể đổi chiều được theo quy định bời người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn, biển báo hoặc các báo hiệu khác phù hợp