Vạch 2.1 – Vạch trắng đơn, nét đứt (Vạch phần chia các làn xe cùng chiều)

Dùng để phân chia các làn xe cùng chiều, Trong trường hợp này, xe được phép thực hiện việc chuyển làn đường qua vạch 2.1