Vạch 2.2 – Vạch trắng đơn, nét liền (Vạch phần chia các làn xe cùng chiều)

Dùng để phân chia các làn xe cùng chiều trong trường hợp không cho phép xe chuyển làn hoặc sử dụng làn khác, xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.