Biển Tốc độ tối thiểu cho phép – R.306

Để báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy.