Biển Biển gộp làn đường theo phương tiện – R.415a

Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường và loại xe được phép lưu thông trên từng làn đường theo quy định.