Biển Hướng đi phải theo – R.301c

Biển số R.301c: các xe chỉ được rẽ trái