Biển Đường dành cho xe ô tô con – R.403d

Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho xe ô tô con.