Biển Đường dành cho xe máy và xe đạp – R.403f

Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho xe máy (kể cả xe gắn máy) và xe đạp (kể cả xe thô sơ).