Biển Đường dành cho xe ô tô, xe máy – R.403b

Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho các loại ô tô, xe máy đi lại.