Biển Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô – R.413n

Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô đi lại.