Biển Hướng đi phải theo – R.301h

Biển số R.301h: các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải