Biển Hướng đi phải theo – R.301b

Biển số R.301b: các xe chỉ được rẽ phải