Biển Kết thúc làn đường dành cho xe máy – R.413l

Kết thúc làn đường dành cho xe máy đi lại.