Biển Hết đoạn đường dành cho xe máy – R.404e

Đến hết đoạn đường dành cho xe máy đi lại.