Biển Đường dành cho xe ô tô – R.403a

Để báo hiệu bắt đầu đường dành cho các loại ô tô đi lại.