Biển Đường dành cho người đi bộ – R.305

Để báo đường dành cho người đi bộ.