Biển Hướng đi phải theo – R.301f

Biển số R.301f: các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải