Biển Đường dành cho xe thô sơ – R.304

Để báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ