Biển Hết cấm vượt – DP.133

Dùng để báo hết đoạn đường cấm vượt