Biển Cấm xe gắn máy – P.111a

Dùng để báo đường cấm xe gắn máy đi qua.

Biển không có giá trị đối với xe đạp.