Biển Cấm người đi bộ – P.112

Dùng để báo đường cấm người đi bộ qua lại.