Biển Cấm xe công nông và các loại xe tương tự – P.140

Dùng để báo đường cấm xe công nông.