Biển Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách- I.413a

Biển I.413a chỉ dành cho ô tô khách đi vào, tuân thủ đúng quy định và các trường hợp khác không được phép đi vào đi vào làn đường, trừ trường hợp các xe được ưu tiên