Biển Được ưu tiên qua đường hẹp- I.406

Dùng để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp