Biển Đường cụt- I.405a

Để chỉ lối rẽ vào đường cụt. Tùy theo lối rẽ vào đường cụt mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển I.405a chỉ lối rẽ có đường cụt về phía bên phải. Biển này đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt.