Biển Chỗ quay xe- I.409

Dùng để xe được phép quay xe, trên biển I.409 chỉ cách tiến hành quay xe.