Biển Vị trí người đi bộ sang ngang- I.423b

Để chỉ dẫn người đi bộ và người tham gia giao thông biết vị trí dành cho người đi bộ sang ngang, đặt biển số I.423b “Vị trí người đi bộ sang ngang”.