Biển chỗ ngoặt nguy hiểm – W.201c

Có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái