Biển Giao nhau với đường không ưu tiên – 207a

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.