Biển Đường cáp điện ở phía trên – W.239a

Đặt ở những nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường.